Eleverna och internet 2015

En studie av svenska skolelevers internetvanor

Bakgrund

2009 gav IIS (under namnet .SE) ut en rapport i samarbete med Statens medieråd som handlade om unga svenskar och internet. Den rapporten hade ett kapitel om skolan. I rapporten ”Svenskarna och internet” finns sedan länge ett kapitel som handlar om barn och unga men inte med fokus på hur internet används i skolan. Sedan 2013 har vi gjort en rapport med fokus på elevernas användning av internet. ”Eleverna och internet 2015” är den tredje rapporten i serien.

I årets rapport finns liksom i rapporten från 2014 ett kapitel som handlar om hur pedagoger använder digitala resurser. Statistiken i det avsnittet bygger på en enkät genomförd inom ramen för IIS skolsatsning Webbstjärnan och frågorna ställdes endast till de 1500 pedagoger som deltog i den satsningen våren 2015.

Statistiken som rör elever och internet är hämtad från undersökningen ”Svenskarna och internet 2015”. Vi har gjort åldersindelningen av barnen och ungdomarna utifrån de skolformer som barn i olika åldrar tillhörde när de blev intervjuade. Undersökningen genomfördes under början av 2015. Det innebär att barnen i åldern 11-16 år gick i grundskolan, och ungdomarna i åldern 17-19 år gick på gymnasiet vid intervjutillfället.

Vi presenterar även resultat gällande barn som tillhör de yngre skolåren, i åldern 6-11 år. Dessa barn har dock inte blivit intervjuade själva. Vi har frågat deras föräldrar som svarat för sina barn, och det innebär att vi inte har ställt lika många frågor som rör skola och skolarbete. Även åldern på de yngre barnen är den ålder som föräldrarna uppgav vid intervjutillfället, det vill säga den ålder barnen hade i början av 2015. Det är rimligt att anta att de barn som är 2-6 år i undersökningen går på förskolan, och den gruppen redovisas inte i den här rapporten, medan barnen som är i åldern 7-10 år går på lågstadiet.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Metod