Eleverna och internet 2015

En studie av svenska skolelevers internetvanor

Tillgång till internet i skolan

Tillgången till internet i skolan på mellanstadiet fortsätter att minska i år igen. En förklaring kan vara att vi har utökat gruppen och har med elever redan från årskurs fyra, vilket vi inte har haft tidigare. Möjligen vet inte mellanstadiebarn om att de har internet. De kanske tar det för givet eller tolkar det som att de inte har tillgång till internet för egen del? Men trenden ser tydlig ut. Inom ramen för vår undersökning tycks tillgången till internet gå tillbaka på mellanstadiet, medan i stort sett alla elever i gymnasiet och på högstadiet har tillgång till internet i skolan.

Naturligtvis påverkar tillgången till internet i skolan även hur och om eleverna kan använda internet i samband med skolarbetet.

Permalänk

Tillgång till datorer i grundskolan

Bland eleverna som går på mellan- och högstadiet är det var tredje elev som har tillgång till en egen dator. Hälften av alla elever i grundskolan har tillgång till en klassuppsättning med datorer, vilket innebär att det är åtta av tio elever som har tillgång till verktyg för att koppla upp sig på internet. Men fortfarande saknar var tionde elev i grundskolan tillgång till en dator. Man kan fråga sig hur dessa skolor arbetar för att uppnå de kunskapskrav som finns i läroplanen, som faktiskt kräver att eleverna ska få tillgång till modern teknik för sitt lärande.

Bryter man upp tillgången till datorer syns det att det är betydligt vanligare med delade klassuppsättningar på mellanstadiet. Och på högstadiet har hela fyra av tio elever tillgång till en egen dator.

Permalänk

Tillgång till wifi i grundskolan

Det är drygt åtta av tio elever i grundskolan som har tillgång till ett trådlöst nätverk i skolan, men vi vet inte om detta innebär att eleverna får använda det för att koppla upp sina ”personliga” prylar eller om det bara används för skolans egen utrustning.

Permalänk

Användning av internet i grundskolan

95 procent av eleverna i mellan- och högstadiet använder internet för att skaffa information relaterat till skolarbete minst en gång i månaden. 42 procent gör det dagligen och den dagliga användningen har även ökat jämfört med förra året då bara 33 procent dagligen använde internet i skolan för att göra skolarbete. Men det är fortfarande 3-4 procent som sällan eller aldrig gör det.

Permalänk

Användning av internet på gymnasiet

I årets undersökning är det tydligt att användningen av internet i skolan ökar även bland gymnasieeleverna. Alla elever i gymnasiet använder nu internet i skolan vid något tillfälle, och drygt 75 procent gör det dagligen.

Tittar man på gymnasieelevernas användning av internet så har det skett en ökning över den tid som vi har samlat in data, det märks framförallt att eleverna använder internet vid flera tillfällen under skoldagen. En tolkning av detta skulle kunna vara att eleverna använder internet i flera ämnen, eller så beror det på att tillgången till smartmobiler gör att gymnasieeleverna kan koppla upp sig var de än är.

Permalänk

Hur ofta används internet för skoluppgifter?

Om man blickar tillbaka över de år då vi ställt frågan om hur ofta eleverna får i uppgift att använda internet syns det att den regelbundna användningen ökar, och att andelen elever som sällan eller aldrig får i uppgift att använda internet i skolan minskar.

En förklaring kan vara att tillgången till digitala verktyg har ökat i elevernas vardag. Under samma period har tillgången till smarta mobiler ökat bland eleverna och så gott som alla elever i mellanstadiet har nu en smartmobil. En annan förklaring till att användningen av internet ökar är att läroplanen från 2011 ställer krav på att alla elever efter genomgången grundskola ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr 11). Internet är en naturlig del i en sådan palett.

Samma trend syns när man tittar på siffrorna som handlar om hur ofta eleverna får internetrelaterade uppgifter. Det blir allt vanligare att eleverna regelbundet får i uppgift att använda internet för att göra skoluppgifter.

Permalänk

Användning i jämförelse med utrustning

Internet används alltmer för skolarbete och användningen i skolan ökar. I årets undersökning är det främst den dagliga användningen som ökar. 42 procent av grundskoleeleverna använder nu dagligen internet i skolan för skolarbete.

Det märks också att elever som har tillgång till utrustning som gör att de kan koppla upp sig på internet använder internet mer i sitt skolarbete.

Det är tydligt att om eleverna genom skolan har tillgång till datorer så ökar användningen av internet. 80 procent av eleverna som har en dator via skolan använder internet dagligen. Elevernas användning av internet ökar även om skolan erbjuder ett trådlöst nätverk. Det är tydligt att om eleverna har tillgång till verktyg som gör att de kan använda internet i skolan så används också internet mer regelbundet.

Tillgång till teknikutrustning i skolan är avgörande för att användningen av internet som ett verktyg för skolarbetet ska öka. Om eleverna har utrustning som gör att de kan använda internet blir det en naturlig del av skolarbetet.

Permalänk

Aktiviteter med anknytning till skolan

Tabell: Aktiviteter med anknytning till skolan 2015 (11-16 åringar).

Hur ofta brukar du… Flera gånger dagligen Dagligen Varje vecka Varje månad Sällan Aldrig
Få i uppgift att använda internet för att göra skoluppgifter 7% 19% 43% 23% 5% 4%
Skaffa information relaterat till skolarbete 5% 21% 47% 18% 4% 5%
Slå upp ett ords betydelse, stavning eller översättning 2% 14% 51% 19% 9% 5%
Söka efter fakta eller kontrollera fakta 2% 15% 48% 20% 7% 7%
Skriva på egen blogg 1% 2% 1% 3% 94%
Posta eget innehåll (videos, foton, texter) som du själv gjort 2% 5% 26% 26% 17% 17%
Skicka vidare eller dela länkar eller innehåll (videos, foton, texter) som andra gjort 2% 4% 16% 17% 17% 37%
Tala i skolan om hur man kan skydda sig mot mobbning på nätet 1% 6% 26% 49% 17%
Tala i skolan om källkritik och hur man kan ta reda på vad som är sant och falskt på nätet 1% 1% 15% 31% 36% 16%
Använda någon form av plattform/hemsida/IT-verktyg för samarbete mellan lärare och elev (exempel Schoolsoft) 3% 17% 25% 14% 10% 31%

 

69 procent av alla grundskoleelever brukar regelbundet, minst en gång i veckan eller oftare, få i uppgift att använda internet för att göra skoluppgifter. Det är 73 procent av eleverna i grundskolan som använder internet för att skaffa information relaterat till skolarbetet. Enligt eleverna är det vanligt att de använder internet för att söka efter fakta. 65 procent av grundskoleeleverna använder regelbundet internet för faktagranskning och 67 procent använder internet för att söka efter ett ords betydelse, stavning eller översättning.

Det är betydligt färre som brukar skriva på en egen blogg, endast 3 procent av eleverna i grundskolan gör det regelbundet. Samtidigt postar var tredje elev regelbundet eget innehåll som de själva har skapat. Det naturliga tycks dock vara att göra det inom ramen för tjänster som Instagram, Snapchat, Kik och Facebook.

Skolans arbete med att medvetandegöra grundskoleelever om hur de ska värdera den information som de hittar på internet lyser fortfarande med sin frånvaro. Endast 17 procent av eleverna i grundskolan pratar regelbundet, minst en gång i veckan, om källkritik. Och det är bara 7 procent som regelbundet brukar prata om hur man kan skydda sig mot mobbning på nätet.

Permalänk

Allt vanligare att använda internet för att skaffa information

Användningen av internet för att skaffa information till skolarbetet blir bara vanligare och vanligare. Elever i mellanstadiet använder dock inte internet så regelbundet, och här kan det finnas flera tänkbara förklaringar, exempelvis att eleverna inte arbetar med uppgifter som kräver att de använder internet för att hitta information.

Att använda internet för att skaffa information relaterat till skolarbetet har blivit vanligare över tiden. Nästan hälften av alla gymnasieelever samt var tredje elev på högstadiet använder nu dagligen internet för att skaffa information till skolarbete.

Men det är endast en av tio mellanstadieelever som dagligen använder internet för att skaffa information relaterat till skolarbetet. Internet tycks alltså inte vara ett verktyg som elever på mellanstadiet använder i skolvardagen.

Permalänk

IT-verktyg för samarbete mellan lärare och elev

Användningen av någon form av plattform/hemsida/IT-verktyg för samarbete mellan lärare och elever (till exempel Schoolsoft) har ökat märkbart på högstadiet, från 36 procent per vecka 2014 till 54 procent per vecka 2015.

I arbetet med att använda lärplattformar eller plattformar för kommunikation mellan elever och lärare är det tydligt att om eleverna genom skolan har en egen dator så ökar också den regelbundna användningen av dessa plattformar. Bland mellanstadieeleverna är användningen av lärplattformar ganska låg, endast hälften av eleverna använder lärplattformar för att kommunicera med lärare.

30 procent av mellanstadieeleverna som genom skolan har en egen dator använder lärplattformar regelbundet, minst en gång i veckan eller oftare, medan endast 24 procent av eleverna på mellanstadiet som inte har en egen dator använder sådana plattformar regelbundet.

Det är tydligt att när skolan erbjuder eleverna teknisk utrustning så ökar också den regelbundna användningen av lärplattformarna.

På högstadiet är det vanligare att eleverna använder lärplattformar. Och även här syns det att om skolan erbjuder eleverna teknisk utrustning som gör att de enklare kan nå dessa verktyg så ökar användningen. Bland de elever som genom skolan erbjuds en egen dator är det 90 procent som använder lärplattformar.

En naturlig slutsats blir därmed att skolor som satsat på att erbjuda eleverna ”skoldatorer” också har investerat i en lärplattform och att denna används som ett lärverktyg. Det blir också så att elever som har datorer i skolan lär sig använda dessa som verktyg för kommunikation och skolarbete som en del av skolgången.

Permalänk

Inloggning

I år har vi frågat eleverna om hur ofta de hanterar lösenord, både privat och i skolan.

Eleverna har fler tjänster som de loggar in på utanför skolan, och det är en följd av att internet och internetrelaterade tjänster främst används för nöje och annat än skolarbete.

Permalänk

Grundskoleeleverna har fler konton privat än i skolan

I genomsnitt har grundskoleeleverna två konton där de måste använda lösenord för att komma in. Det är dock vanligast att de har ett konto (39%) i skolan där de måste använda lösenord för att komma in, följt av två konton (22%) eller tre konton (13%). Men det är 10 procent av eleverna som har 6 eller fler konton i skolan där de ska ange lösenord för att komma in.

Att elever i grundskolan endast har ett konto kan bero på att de främst loggar in på skolans lärplattform och att det är i förhållande till den som deras skolarbete på internet sker.

Privat har grundskoleeleverna betydligt fler konton. I genomsnitt har de drygt 6 konton privat där de behöver ange lösenord för att komma in. Det kan jämföras med gymnasieeleverna som privat har i genomsnitt 14 konton.

Permalänk

Gymnasieeleverna har många lösenord att hålla reda på

Tittar man på gymnasieeleverna, som generellt sett är mer aktiva i sociala nätverk, är det drygt en fjärdedel (27%) som uppger att de inom ramen för skolan har cirka 2 konton att logga in på. Nästan lika många (26%) har fyra till fem konton som de måste använda lösenord för att komma in på.

Om man jämför det med deras privata användning där nästan en tredjedel av eleverna har fler än 20 konton som de behöver använda ett lösenord till så syns det att skolan inte använder så många digitala tjänster som kräver identifikation, medan många sådana tjänster används för privata aktiviteter.

Permalänk

Byte av lösenord

Sex av tio grundskoleelever byter sällan eller aldrig lösenord för privat bruk, tre av tio byter ibland och en av tjugo byter regelbundet lösenord.

Att elever sällan eller aldrig byter lösenord kan bero på att de har hög tilltro till de tjänster som kräver inloggning, eller att de inte har tillräckliga kunskaper för ett säkerhetstänk kring hur de hanterar lösenord. Här kan skolan bidra med ett tydligt arbete kring just kunskaper i säkerhet kopplat till digitala tjänster.

Permalänk

Många har samma lösenord på flera ställen

Många elever (45%) återanvänder samma lösenord på flera ställen. Tre av tio har ibland samma lösenord på flera ställen, en av tio har mer sällan samma lösenord och 15 procent uppger att de aldrig har samma lösenord på flera ställen.

En slutsats som kan dras är att det finns behov av tjänster som hjälper elever att skapa säker inloggning för den information som de delar på dessa digitala tjänster.

Det är enligt läroplanen Lgr 11 skolans uppgift att förbereda eleverna för en vardag i snabb förändringstakt och med ett snabbt informationsflöde. I en sådan vardag är internet och IT en självklarhet och då behöver skolan också ge eleverna de kunskaper som de behöver för att klara sin vardag på internet såväl i som utanför skolan. Ett sådant arbete behöver inbegripa frågor som handlar om informationssäkerhet och hur eleverna kan göra medvetna val kring vilka tjänster de använder och delar information på, samt hur dessa tjänster fungerar och är uppbyggda.

Permalänk