Eleverna och internet 2015

En studie av svenska skolelevers internetvanor

5. Digitala verktyg

Inom ramen för IIS skolsatsning Webbstjärnan har vi gjort en undersökning där vi frågat de pedagoger som använder Webbstjärnan om deras upplevelse och användning av digitala verktyg tillsammans med sina elever. I det här kapitlet presenteras den data som de pedagoger som ingått i undersökningen bidragit med.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Internet i skolan

Vilka verktyg använder pedagogerna när de arbetar digitalt?

Det vanligaste digitala verktyget som pedagoger använder i arbetet är datorer. Men av de pedagoger som ingår i Webbstjärnan är det nästan sju av tio som använder läsplattor som ett verktyg i arbetet med eleverna.

Mobilerna, som majoriteten av eleverna har, används endast av hälften av pedagogerna i vår undersökning, vilket i sig inte utesluter att eleverna själva använder sina mobiler för skolarbete genom att söka fakta, svar på hur ord stavas eller vad ett ord betyder.

Permalänk

Digitala verktyg används framförallt i det administrativa arbetet

De digitala resurserna används framförallt i det administrativa arbetet, 68 procent av pedagogerna gör det i stor omfattning. De används även i stor omfattning som ett verktyg för pedagogisk planering (61%) samt i undervisningen (44%).

Endast fyra av tio lärare använder alltså digitala verktyg i sin undervisning i stor omfattning. Varför används de inte mer i undervisningen? Bland de öppna svaren finns förklaringar som att de verktyg som finns i skolan är undermåliga och ofta inte fungerar på grund av dålig uppkoppling eller att uppdateringar inte är gjorda. Många pedagoger menar att de behöver dubbelarbeta på grund av bristande teknik eftersom de måste vara förberedda både på att de digitala verktygen kommer att fungera och på att de inte kommer göra det.

Andra pedagoger lyfter styrkorna med digitala resurser, till exempel att det finns talsynteser, rättstavningsprogram, digitala ordlistor, taligenkänning, ordprediktion, inlästa läromedel och andra digitala lärplattformar för surfplattor och datorer.

Permalänk

Hur ser det ut om tre år?

Ser vi framåt tre år i tiden tror två av tre pedagoger att de enbart kommer att använda digitala verktyg för det administrativa arbetet. När det kommer till planeringsarbetet tror två av fem att de i den pedagogiska planeringen enbart kommer att använda sig av digitala verktyg.

När det gäller undervisning uppskattar en klar majoritet (76%) att de kommer att ha digitala verktyg som ett komplement till traditionella läromedel.

Permalänk

Fördelar med digitala verktyg

När vi frågar pedagogerna om deras sätt att se på sina elevers kunskap i IT uppger två av fem (43%) att de tycker att deras elevers kunskaper inom IT och internet är goda!

När pedagogerna som ingår i vår undersökning ska ange hur de upplever att ett arbete med digitala verktyg påverkar dem med avseende på vissa arbetsuppgifter anger nästan 80 procent att de upplever att digitala verktyg underlättar kommunikationen mellan pedagog och elev. En förutsättning för att detta ska ske är naturligtvis att det finns datorer eller att skolan använder digitala verktyg som en del av skolans arbetssätt.

Majoriteten av pedagogerna (78%) upplever att skolarbetet genom digitala verktyg når fler mottagare, vilket flera pedagoger menar skapar motivation inför skolarbetet. Vidare anser fyra av tio pedagoger fullt ut att arbetet med digitala resurser utvecklat dem och deras pedagogiska roll i skolan.

Fler än nio av tio lärare tänker på frågor som rör integritet på nätet och två av tre har ofta dessa tankar. Många nämner att det sker i samband med publicering av bilder.

En majoritet av pedagogerna instämmer i påståendet att eleverna har utvecklat källkritiska förmågor genom att arbeta med digitala verktyg. En stor andel av pedagogerna anser även att eleverna har utvecklat kommunikativa förmågor genom att arbeta med digitala verktyg, 16 procent instämmer helt och hållet.

Permalänk

IT och internet i undervisningen

43 procent anser fullt ut att IT är en naturlig del av deras undervisning. Ytterligare 43 procent anser att det endast är en naturlig del i vissa klasser eller ämnen.

Ett arbete med internet i skolan medför enligt hela 68 procent av de pedagoger som ingår i den här undersökningen att elevernas språkutveckling blir bättre. 62 procent tycker även att elevernas förmåga att stava blir bättre och 60 procent att de lär sig säkerställa fakta samt att hantera information som de tar del av via internet.

Eleverna använder i första hand skolans surfplattor till att skapa material (66%) och söka information (59%).

När vi frågar pedagoger som väljer att tillgängliggöra elevers skolarbete på nätet om det påverkar resultatet så säger sju av tio pedagoger att de upplever en skillnad, var fjärde pedagog upplever stor skillnad. Detta kan förklaras med att eleverna får fler mottagare och att deras skolarbete får ett vidare syfte genom att internet används för att tillgängliggöra skolarbetet.

Sju av tio anser att elevernas skolarbeten blir bättre av att tillgängliggöras på internet och 38 procent menar att det är stor skillnad.

Permalänk